Ειδικοί καθρέπτες 

για να βλέπουμε πίσω καθώς οδηγάμε