Το μοναδικό στον κόσμο scalable multisensor interactive ride platform

που συνδυάζει τα μοναδικά χαρακτηριστικά

δυνατότητα να στήσουμε από 4 έως πολλά καθίσματα στην ίδια πλατφόρμα

τα οποία κινούνται ανάλογα με το φιλμ

Παρακάτω ένα σχέδιο με τον εξοπλισμό για 4 καθίσματα

 

Από τους καλύτερους και αποδοτικότερους εξομοιωτές στον κόσμο 

με αμέτρητα βραβεία σχεδιασμού και τεχνολογίας 

με πολλά φιλμ για ανανεώσεις και δημιουργία νέου ενδιαφέροντος 

από το πελατολόγιο ή τους επισκέπτες μας 

Παρακάτω ένα σχέδιο με τον εξοπλισμό για 8 καθίσματα

Παρακάτω ένα σχέδιο με τον εξοπλισμό για 8 καθίσματα σε μονή σειρά

Οι επιλογές στον σχεδιασμό 

και το πλήθος των καθισμάτων είναι πραγματικά αμέτρητες

 

Στο SOFTWARE υπάρχουν πολλά φιλμ

για να έχουμε συνεχή επανάληψη επίσκεψης πελατών

ενώ υπάρχει η δυνατότητα  ανανέωσης των φιλμ  κάθε χρόνο

οπότε ουσιαστικά ανανεώνεται πλήρως και το ενδιαφέρων τον πελατών 

αφού θα παρακολουθήσουν μια εντελώς νέα εμπειρία 

μέσα από την ανανεωμένη ποικιλία των νέων φιλμ

Παρακολουθήστε παρακάτω μερικά 

φιλμ από την συλλογή

Aladin Ride 

Peter pan saving Tinkerbell

Black hole ride

Steam train speed

Christmas ride

συμμετοχή όλων των χρηστών ταυτόχρονα με ειδικά πιστόλια που χτυπάνε στόχους στην οθόνη

με τελική βαθμολογία για τον κάθε παίχτη στο τέλος του φιλμ

υψηλή ανάλυση εικόνας και ψηφιακός ήχος για πιστή απεικόνιση θεμάτων

σύστημα προσομοίωσης αέρα περιβάλλοντος 

από τα καλύτερα συστήματα στον κόσμο 

με τον υψηλότερο δείκτη επιστροφής επένδυσης 

και με την ευρωπαϊκών προδιαγραφών ασφάλεια και ποιότητα 

από την εταιρεία που δημιούργησε πρώτη 

multisensor scalable interactive multidimetion ride platforms

Αξίζει να παρακολουθήσετε παρακάτω 

βίντεο με κάποιες από τις δημιουργίες της TRIOTECH 

σε large scale custom interactive ride projects

για να καταλάβετε την τεχνολογική και κατασκευαστική υπεροχή 

της πολυβραβευμένης εταιρείας

Υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής 

ενός ολόκληρου τεχνολογικού πάρκου από την αρχή μέχρι το τέλος  

Δημιουργία από την αρχή μέχρι το τέλος 

GHOSTBUSTERS INTERACTIVE RIDE

Μοναδικές δημιουργίες σε όλο το κόσμο 

στα καλύτερα ψυχαγωγικά κέντρα 

Εγκατάσταση συστήματος 40 θέσεων 

Πολλά βραβεία σχεδιασμού και καινοτομίας 

τα τελευταία χρόνια 

σε πολλές δημιουργίες της TRIOTECH

Για όποιες πληροφορίες για αυτό το προϊόν

στείλτε μήνυμα στο 

info@creativetime.gr

ή καλέστε μας τώρα στο τηλ

(+30) 6983 747051 

The only scalable multisensor interactive ride platform in the world

which combines unique features

possibility to set up from 4 to many seats on the same platform

which move depending on the film

Below is a drawing with the equipment for 4 seats

 

One of the best and most efficient emulators in the world

with countless design and technology awards

with many films for renewals and creation of new interest

from our clientele or visitors

Below is a drawing with the equipment for 8 seats

Below is a drawing with the equipment for 8 seats in a single row

The choices in design

and the number of seats is truly innumerable

 

There are many films in SOFTWARE

to have constant repeat customer visits

while there is the possibility of renewing the films every year

whereupon the customer interest is completely renewed

after they will watch a completely new experience

through the renewed variety of new films

Watch bellow some of the

films from collection

Aladin Ride

Peter pan saving Tinkerbell

Black hole ride

Steam train speed

Christmas ride

involve all users simultaneously with special pistols that hit targets on the screen

with a final score for each player at the end of the film

High image resolution and digital audio for faithful subject display

ambient air simulation system

of the best systems in the world

with the highest return on investment

and with European safety and quality standards

from the company that created it first

multisensor scalable interactive multidimetion ride platforms

It is worth watching below

videos with some of TRIOTECH creations

to large scale custom interactive ride projects

to understand the technological and construction superiority

of the award-winning company

There is the possibility of design and construction

an entire technology park from start to finish

Creation from the beginning to the end

GHOSTBUSTERS INTERACTIVE RIDE

Unique creations around the world

in the best entertainment centers

Many design and innovation awards

recent years

in many creations of TRIOTECH

For any info on this product

send a mail to

info@creativetime.gr

or call us now to the phone

(+30) 6983 747051