1

Εξαιρετικά υψηλό σύστημα μοχλού.
Χαλύβδινοι στύλοι με μέγιστο διάκενο 55 χιλιοστά.
Το ύψος και η έκταση του διχτυού μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
Δίχτυ από βαμβάκι + πολυαιθυλένιο.