Εξαιρετικά υψηλό σύστημα μοχλού.
Χαλύβδινοι στύλοι κλιπς με διάκενο μεταξύ 12 και 28 χιλιοστών.
Το ύψος και η έκταση του διχτυού μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
Δίχτυ από βαμβάκι + πολυαιθυλένιο.