Μονάδα ποιότητας.
Χαλύβδινο στύλο Διάκενο μεταξύ 12 και 28 χιλιοστών.
Το ύψος και η έκταση του διχτυού μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
Δίχτυ πολυαιθυλενίου.